Pravidlá klubu 


A B E C E D A    N A Š I C H    P R A V I D I E L


AKO SA DOSTAŤ NA KURZ PLÁVANIA?

1. Prečítajte si naše pravidlá, ak s nimi súhlasíte, prejdite na bod č.2

2. Pozrite sa na aký turnus prihlasovanie prebieha 

3. Prihláste sa na kurz - vyplňte korektne prihlášku na našom webe a odošlite ju 

4. Obdržíte faktúru s platobnými podmienkami, uhraďte ju do termínu splatnosti

5. Čakajte na zaslanie pokynov ku kurzu, ktoré posielame približne 2 týždne pred začatím kurzu

Po úhrade nezasielame potvrdenie o prijatí platby, nakoľko na to nemáme personál. Nemusíte mať obavy, platby nám chodia bezproblémov, určite s Vami budeme počítať pri tvorbe rozvrhu. 

(v pokynoch bude termín začiatku kurzu, zaradenie do skupiny buď o 9:00 alebo o 11:00 a ostatné potrebné info)

B A Z É N

Veľkosť bazéna je 5,5 x 3 m a hĺbka vody 130 cm a má lavicu na sedenie. Voda je neustále filtrovaná a bazén je plne automaticky riadený. Dezinfikujeme nielen bazénovú vodu, ale aj filtračnú náplň a potrubný systém. Teplota vody je 32 °C. Voda je špeciálne upravovaná pre bábätká a nie je prístupná verejnosti. Vzorky našej bazénovej vody pravidelne zasielame do laboratória na testy. Eliminujeme tým riziko zápalov očných spojiviek, stredného ucha, hnačiek alebo kožných problémov.  Ako bezchlórovú podporu využívame výkonnú UV - lampu, ktorá zabezpečuje ničenie choroboplodných zárodkov a umožňuje nám znížiť dávkovanie bazénovej chémie až o 50%. 

Máme spôsobilosť na úpravu bazénovej vody vydanú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Dodržujeme vyhlášku č.308/2012 týkajúcu sa podmienok plávania detí.  Bazén je neverejný - klubový a nie je pod dohľadom RÚVZ. 

ochorenie COVID-19 - ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA

Vrámci eliminovania rizík spojených s ochorením sú v klube zavedené zvýšené hygienické opatrenia:

1. Do klubu je dočasne zakázaný vstup ostatným rodinným príslušníkom

2. Je zakázané navštíviť klub v prípade, že ste boli za posledných 15 dní v inej ako bezpečnej krajine (vidˇ. zoznam Ministerstva vnútra) alebo v kontakte s niekým, kto bol v inej ako bezečnej krajine alebo v kontakte s niekým, u ktorého sa potvrdilo ochorenie Covid-19, alebo by uňho mohlo také riziko vzniknúť (napr. práca na JIS, práca pri odberoch biologického materiálu a pod.)

3. Pri príchode je potrebná dezinfekcia rúk

4. Je potrebné dodržiavať 2metrové odstupy v šatniach

5. Vstup do sauny vždy iba po jednom (rodič + dieťa) a to s vlastným uterákom/osuškou

6. Zákaz konzumácie prinesených jedál

7. Detský kútik je dočasne zrušený

Č I S T O T A

Čistote a hygiene venujeme mimoriadnu pozornosť. 

Hygienické a bezpečnostné zásady uvádzame, vzhľadom na ich dôležitosť aj v samostatnej podstránke. Ich dodržiavanie je nevyhnutnou súčasťou každej návštevy v našom klube. Klub je neustále udržiavaný v čistote a pravidelne dezinfikovaný. Používame vysoko účinné dezinfekčné prostriedky a prostriedky na zabezpečenie čistoty priestorov, pomôcok na plávanie a hračiek. No i napriek tomu žiadame rodičov o dodržiavanie hygienických a bezpečnostných zásad, čím sami prispejú k čistote a poriadku, a teda aj celkovej spokojnosti účastníkov kurzov. 

D I E Ť A

Každé dieťa vstupuje do bazéna v sprievode jedného rodiča. 

Detský kútik je pre deti do 2 rokov, nie staršie a je v ňom zakázané konzumovať akúkoľvek prinesenú stravu, či nápoje. 

E-MAIL

Je u nás preferovaným typom komunikácie. Všetky dôležité informácie, ktoré vám budeme posielať budú e-mailom (imperatorclub@yahoo.com), preto je vo vašom záujme skontrolovať si, či ste uviedli správny email a pravidelne si poštu vo svojej schránke kontrolovať. Nezabúdajte prosíme na kontrolu SPAMovej schránky. 

Cez messenger na FB nekomunikujeme. 

F I N A N C O V A N I E  OZ - C E N A

Klubový príspevok (cena za kurz 8 lekcií 1x týždenne)  95,- € a je platný od januára 2021. Zahŕňa dvoch účastníkov - rodiča a dieťa pri baby plávaní. V prípade poukázanie 2% z daní niektorého z členov rodiny získavate zľavu 10%, teda cena za kurz bude pre Vás 85€. 

www.imperatorclub.sk/financovanieoz/

Úhradou vyjadrujete zároveň súhlas s našimi pravidlami týkajúcimi sa kurzov. 

F O T E N I E  a  K A M E R O V A N I E

Radi by ste vlastnili na pamiatku fotografie Vášho dieťatka z bazéna?

Pred prvou lekciou obdržíte "Čestné prehlásenie", ktorého súčasťou je aj otázka, či súhlasíte s vyhotovením niekoľkých fotografií Vás a Vášho dieťatka na prezentačné účely klubu. V prípade súhlasu Vám ZDARMA po skončení kurzu (nahradené aj chýbajúce max. 2 absencie) zašleme 2-3 fotografie emailom. Je to najľahšia a najjednoduchšia možnosť, nemusíte nič organizovať, platiť ani zabezpečovať.

Lekcie s inštruktormi v bazéne podliehajú autorským právam a tiež GDPR. (ako aj fotografie, na ktorých ste Vy a Vaše dieťa). Z toho dôvodu fotografovanie a vyhotovovanie video záznamov z aktivít v bazéne vlastným mobilom, fotoaparátom alebo kamerou v klube nie je povolené, čo Vám pripomína aj nálepka na skle pri bazéne. Tak ako sa Vás korektne pýtame my v čestnom prehlásení, či súhlasíte so zverejnením fotografií Vás a Vášho dieťatka na našom webe a FB stránke, aj nás inštruktorov a personál chráni GDPR. Takisto tieto aktivity narušujú priebeh lekcie a môžete nám veriť, že neustále mierenie objektívom na miesto, kde pracujeme s Vašimi deťmi nám nie je príjemné.   

G A R A N C I A 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť lekcie pre chorobu alebo iný závažný dôvod, garantujeme Vám

možnosť nahradenia si max. 2 lekcií s inou skupinou. 

Nepožadujeme potvrdenie od lekára.

Rodič je povinný oznámiť neprítomnosť najneskôr deň pred lekciou do 17:00 hod.  emailom. 

Nenahlasujte nám neprítomnosť cez sms. 

Ak nebude neprítomnosť z akéhokoľvek dôvodu oznámená včas, lekcia sa Vám počíta ako pri Vašej prítomnosti. 

Náhradu je potrebné zrealizovať do 4 týždňov od ukončenia kurzu. Klub nevracia platbu za nevyčerpané lekcie a to v žiadnych prípadoch ! Kontaktujte nás emailom a informujte nás o tom, kedy si chcete chýbajúcu lekciu nahradiť. Potvrdíme Vám, či je v danej skupine ešte miesto na nahradenie...

Zaplatený poplatok za kurz je nevratný a to v žiadnom prípade.   

C H O R O B A  a  N E P R Í T O M N O S Ť  I N Š T R U K T O R O V

V prípade choroby inštruktora/inštruktorky Vám zrušenie lekcie oznámime emailom najneskôr deň pred lekciou do 17:00 hod. O náhradnej hodine Vás budeme informovať emailom. Pred každou lekciou si skontrolujte Vašu emailovú schránku aj SPAM. 

I N F O R M Á C I E 

Informácie, ktoré nenájdete na webe, poskytujeme priamo v Imperator family clube, alebo telefonicky na čísle: 0905 735 133 v čase od 9:00-14:00 hod. Pokiaľ nedvíhame, napíšte nám email !  Imperator family club komunikuje s účastníkmi kurzov prioritne emailom. 

Všetky dôležité oznamy a stanovy klubu máme zverejnené na informačnej tabuli v klube. 

J E D L O

Pre dieťa je vhodný nápoj v umelohmotnej flaši, či drobné jedlo, ktoré je však zakázané konzumovať v miestnosti s bazénom. Po skončení lekcie môže rodič dieťa nakŕmiť vlastným jedlom príp. dojčiť v detskom kútiku. K dispozícii je detská stolička, minikuchynka s drezom a pitnou vodou. Je možný ohrev v horúcej vode. Klub neposkytuje žiadne jedlá ani nápoje. Doporučujeme, aby dieťa nejedlo tesne pred lekciou, vzhľadom na aktívny pohyb vo vode.

K U R Z Y

Kurzy organizujeme v turnusoch. Zvyčajne každý mesiac príp. dva začína nový turnus. Všimajte si termín uzávierky, ktorý platí ako na prihlásenie tak aj na prijímanie platieb. Po tomto termíne nebudete zaradení(á) na turnus, pre ktorý je vyhlásené prihlasovanie. 

Už pri plánovaní kurzu doporučujeme uspôsobovať režim dieťaťa doma tak, aby v čase, keď bude chodiť plávať, bolo zamestnané aktívnou činnosťou a práve nespalo. 

Rodič nemá kompetenciu zasahovať do zostavovania skupiny - teda žiadať, aby jeho dieťa bolo priradené do už vytvorenej skupiny, o ktorej má vedomosť, alebo ktorú pozná. Jedinou možnosťou, kedy sa dá prihliadnuť na požiadavku, je prípad, kedy sa pred začiatkom kurzu prihlási 2 alebo viac rodičov v jednom čase (najlepšie v jednom dni), ktorí sa poznajú a požiadajú o spoločné vytvorenie skupiny.  

Kurz nie je prenosný na iné deťa, teda dieťa ktoré je prihlásené obsolvuje riadne lekcie kurzu, v prípade neprítomnosti - náhradné lekcie. 

Počas štátnych sviatkov a víkendov je klub zatvorený !

L E K Á R

Nevyžadujeme potvrdenie od lekára, v ktorom súhlasí, že dieťa je zdravé a teda spôsobilé, aby sa kurzu zúčastnilo.  Zodpovednosť za vstup do bazéna a pobyt vo vode preberá v plnej miere rodič a potvrdí ju podpisom čestného vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa. Navštíviť klub môžu iba osoby, ktoré neprejavujú znaky prenosného ochorenia. Bazén nie je prístupný verejnosti, ale iba výhradne osobám prihláseným na kurz, ktorí sú po dobu trvania kurzu členmi klubu. 


OSTATNÉ AQUABABY CENTRÁ a KLUBY

Pokiaľ ste v nejakom Aquababy klube absolvovali niekoľko kurzov po sebe, Vaše dieťatko je zvyknuté na prostredie, inštruktora/inštruktorku s ktorým ste aj Vy boli spokojní a priebeh kurzu sa Vám páčil, zvážte, či je zmena klubu naozaj vhodné riešenie. 

Ideme si vlastnou cestou aj napriek tomu, že máme partnerské Aquababy kluby, s ktorými úzko spolupracujeme, komunikujeme a vymieňame si skúsenosti. Naša voda je však sprístupnená výhradne detičkám a v špičkovej kvalite, naše skupinky sú menšie, ale radosť detičiek vo vode, tá menšia nie je... :-) 

Našou snahou nie je súperiť v konkurenčnom boji a vyrovnať sa ponuke iného Aquababy clubu, kde je napr. priestor štedrejší, alebo iné vybavenie (logicky vyššia cena za kurz). Preberať zvyklosti iných klubov nemáme v pláne, máme vlastnú náplň a predstavu. 

V zásade nenadväzujeme na lekcie kurzov absolvované v iných kluboch a baby centrách. 

Myslite na to prosím pri pláne zmeniť svoj doterajší aquababy klub.

P A R K O V A N I E

Klub má vlastné parkovisko s kapacitou - 5 parkovacích miest. Po príchode zaparkujte na parkovisku tak, aby zostalo miesto aj pre ďalšie autá, ktoré prídu po vás. Dodržujte prosíme časový rozvrh - na lekciu je vhodné prísť max. 15 min. pred jej začatím, nie skôr (začiatok lekcie myslíme vstup do bazéna), inak neostáva časový priestor skupine pred vami, aby uvolnila parkovacie miesto. 

V žiadnom prípade neparkujte pred ostatnými rodinnými domami.  


R E Z E R V Á C I A   M I E S T A  v  K U R Z E

Pokiaľ sa rozhodnete navštevovať náš klub, je potrebné si zarezervovať miesto - teda prihlásiť sa na kurz (cez formulár na našom webe, nie cez FB, email ani telefonicky) pre Vaše dieťatko. Po rezervácii - prihlásení Vám zašleme emailom faktúru s potvrdením, že sme obdržali Vašu prihlášku. 

Kontrolujte si priehradku SPAM vo Vašej pošte, možno naša pošta skončí v ňej !

Baby kurzy prebiehajú počas pracovných dní o 9:00 a 11:00. Pokiaľ máte nejaké časové obmedzenie, napíšte nám prosím do správy, kedy sa kurzu zúčastniť nemôžete. Pomôže nám to pri zostavovaní rozvrhov a vyhneme sa zbytočnej práci s rozvrhom, ktorý Vám nebude vyhovovať. Následne Vám zašleme emailom faktúru, ktorú prosím uhraďte do 7 dní.  V prípade, ak nebude uhradená platba za kurz do tohto termínu, vaša prihláška bude vyradená z evidencie. Pri tvorbe rozvrhu s ňou už nebudeme počítať. Po pripísaní platby na bankový účet klubu dostanete emailom neskôr pokyny týkajúce sa kurzu.

V prípade, ak Vaše dieťatko nevieme zaradiť do nejakej skupiny, budeme Vás o tom neodkladne informovať a nebudeme Vás vyzývať k platbe. V tomto prípade Vám ostáva iba počkať... Ak sa vhodná skupina začne vytvárať a zaradenie je možné, pošleme Vám ďalší email - výzvu na zaplatenie kurzu spolu s faktúrou. Úhradu zrealizujte najneskôr do 7 dní. 


T Y K A N I E

V klube si všetci tykáme.  :-) 


Z O D P OV E D N O S Ť

Pri baby plávaní nie je rodič zbavený zodpovednosti za svoje dieťa počas celého kurzu ani v bazéne (ukĺznutie na podlahe, v sprche, popálenie saunovými kameňmi v saune atď.) Organizátor kurzu je iba inštruktorom, ktorý dáva pokyny rodičom. 

2% z daní   

V prípade, ak sa rozhodnete venovať nám 2% z daní Vášho manžela, alebo iného člena rodiny, získate 10% zľavu na kurz, teda cena kurzu bude pre Vás 85€.                                                                      

posledná aktualizácia: 15.11.2020