Pravidlá klubu 


A B E C E D A    N A Š I C H    P R A V I D I E L


A D A P T A Č N Á  N Á V Š T E V A

Spokojnosť dieťaťa je v našom klube prvoradá. Aby sa každé dieťa u nás cítilo príjemne, má rodič možnosť tzv. adaptačných návštev - jednorázový pobyt vo vode bez inštruktora. Dieťa sa môže nenúteným spôsobom oboznámiť s naším prostredím. Je dôležité, aby dieťa do bazéna vstupovalo dobrovoľne.

Naše prostredie tvorí vstupná chodba, šatňa, aklimatizačná miestnosť, sauna, miestnosť s bazénom, sprcha a WC. Atmosféra Imperator family clubu je vedená v duchu radosti, pohody a nových zážitkov. 

Pokiaľ si chcete byť istý, či Vaše dieťa bude vo vode pociťovať radosť a nadšenie, môžete si prenajať bazén a navštíviť nás v rodinnom plávaní jednorázovo. Info nájdete v sekcii "Adaptačná návšteva". 

Ukážkové hodiny nerealizujeme. 

B A Z É N

Veľkosť bazéna je 5,5 x 3 m a hĺbka vody 130 cm a má lavicu na sedenie. V bazéne " plávajú " maximálne štyria rodičia s deťmi, čo umožňuje rodičovi optimálnu manipuláciu s dieťaťom.  Voda v bazéne je neustále filtrovaná kvalitným filtračným sklom a dávkovanie dezinfektantu, koagulantu a úprava pH je plne automatické. Dezinfikujeme nielen bazénovú vodu, ale aj filtračnú náplň a potrubový systém. Teplota vody je 32 °C. Voda je špeciálne upravovaná pre bábätká a od 1.4.2019 nie je prístupná verejnosti. Vzorky našej bazénovej vody pravidelne zasielame do laboratória na testy. Eliminujeme tým riziko zápalov očných spojiviek, stredného ucha, hnačiek alebo kožných problémov. Každý pondelok máme sanitárny deň, kedy prebieha kompletné čistenie a dezinfekcia. Dodržujeme vyhlášku č.308/2012 týkajúcu sa podmienok plávania detí. Ako bezchlórovú podporu využívame výkonnú UV - lampu, ktorá zabezpečuje ničenie choroboplodných zárodkov a umožňuje nám znížiť dávkovanie bazénovej chémie až o 50%. Máme spôsobilosť na úpravu bazénovej vody vydanú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 
 

Č I S T O T A

Hygiene venujeme mimoriadnu pozornosť. Klub je neustále udržiavaný v čistote a pravidelne dezinfikovaný. Používame vysoko účinné dezinfekčné prostriedky a prostriedky na zabezpečenie čistoty priestorov, pomôcok na plávanie a hračiek. No i napriek tomu žiadame rodičov o dodržiavanie hygienických a bezpečnostných zásad, čím sami prispejú k čistote a poriadku, a teda aj celkovej spokojnosti účastníkov kurzov. 

DOJČENIE

Dojčiť dieťatko je možné v samostatnej miestnosti vedľa šatne, alebo v detskom kútiku. 

D I E Ť A

Každé dieťa vstupuje do bazéna v sprievode jedného rodiča. Lekcie sa môže zúčastniť aj iný rodinný príslušník - ako pozorovateľ v aklimatizačnej miestnosti. Návštevu treba vopred ohlásiť inštruktorovi.

Každé dieťa je jedinečná osobnosť, napreduje vlastným tempom, teda aj náš prístup je orientovaný individuálne, bez porovnávania s inými deťmi, v snahe vyhovieť osobitostiam a potrebám dieťaťa.

E F E K T

Čo môže dať rodič svojmu dieťaťu "plávaním"?

Predovšetkým viac pohybu, ktorý je pre zdravý vývoj dieťaťa tak dôležitý. "Plávanie" s rodičmi podporuje rast, neurosvalový vývoj dieťaťa, jeho fyzickú pohodu, vedie ho k zdravým životným návykom a postojom. Možnosťou rozvoja psychomotoriky rodič vyzbrojuje dieťa pevnejším zdravím a vyššou telesnou zdatnosťou, čo je základ do ďalšieho života dieťaťa.

Aktívny pohyb vo vode výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, odolnosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačnej schopnosti. Podporuje silu a výdrž, dychovú kapacitu, vedie k upevňovaniu hygienických návykov a otužovaniu organizmu.

Pohybom vo vode sa dieťa zoznamuje s prostredím, vyjadruje samé seba, učí sa komunikovať s ostatnými, učí sa spolupracovať, sústrediť sa, rozvíja svoje myslenie a neskôr i reč.
A samozrejme nezanedbateľný efekt majú spoločenské kontakty a atmosféra v našom klube pre mamičky na materskej dovolenke. 

E-MAIL

Je u nás preferovaným typom komunikácie. Všetky dôležité informácie, ktoré vám budeme posielať budú e-mailom, preto je vo vašom záujme skontrolovať si, či ste uviedli správny email a pravidelne si poštu vo svojej schránke kontrolovať. 

F I N A N C I E - C E N A

Polovičný kurz (8 lekcií 1x týždenne) - 75,- € alebo celý kurz (16 lekcií 1x týždenne) - 150,- €                    (Ceny sú platné od marca 2019 a zahŕňajú dvoch účastníkov - rodiča a dieťa pri baby plávaní.  V prípade predškolákov iba dieťa.)

Detaily týkajúce sa zálohy pre rezerváciu nájdete pod písmenom "R" - rezervácia miesta v kurze.

Cena za kurz 75€ sa skladá z rezervačnej zálohy 15€ a doplatku 60€. Platby sa realizujú na klubové číslo účtu vo Fio banke:

bankový účet: IBAN: SK3483300000002501195212 - Fio banka SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Pokiaľ sa vytvorí iný rozsah, alebo dĺžka trvania kurzu, informáciu nájdete na našom webe.

Úhradou rezervačnej zálohy, alebo doplatku vyjadrujete zároveň súhlas s našimi pravidlami týkajúcimi sa kurzov. 

F O T E N I E  a  K A M E R O V A N I E

Radi by ste vlastnili na pamiatku fotografie Vášho dieťatka z bazéna?

Spôsoby, akým sa k nim viete dostať je niekoľko:

1.  Pred prvou lekciou obdržíte "Čestné prehlásenie", ktorého súčasťou je aj otázka, či súhlasíte s vyhotovením niekoľkých fotografií Vás a Vášho dieťatka na prezentačné účely klubu. V prípade súhlasu Vám ZDARMA po skončení kurzu (nahradené aj chýbajúce max. 2 absencie) zašleme 3 fotografie emailom. Je to najľahšia a najjednoduchšia možnosť, nemusíte nič organizovať, platiť ani zabezpečovať.

2. Pokiaľ niekto z Vašej skupiny vlastní vodotesný fotoaparát, môže si ho priniesť na poslednú lekciu a požiadať inštruktora(ku) o záber pred alebo po lekcii podľa Vašej dohody v skupine. (individuálne, alebo spoločné foto)

3. Ak máte záujem o krátky videozáznam Vášho dieťaťa vo vode, na požiadanie zhotovíme pre Vás videozáznam z poslednej lekcie, kde dostane Vaše dieťa možnosť "predviesť sa" a ukázať, čo už vo vode zvládne. Záznam Vám po zostrihaní nahráme na USB kľúč. Táto služba je spoplatnená 5€/1ks záznamu (zvyčajne do 2min.). Sme schopní Vám vyhotoviť aj podvodný záber (napr. v prípade potápania predškolákov alebo potápania bábätiek). Záznam je potrebné prevziať si max. do 14 dní po tom, ako obdržíte od nás email, že Váš záznam je pripravený na prevzatie.  Po 14-tich dnoch záznam vymazávame.  

Lekcie s inštruktormi v bazéne podliehajú autorským právam a tiež GDPR. (ako aj fotografie, na ktorých ste Vy a Vaše dieťa). Z toho dôvodu fotografovanie a vyhotovovanie video záznamov z aktivít v bazéne vlastným mobilom, fotoaparátom alebo kamerou v klube nie je povolené, čo Vám pripomína aj nálepka na skle pri bazéne. Tak ako sa Vás korektne pýtame my v čestnom prehlásení, či súhlasíte so zverejnením fotografií Vás a Vášho dieťatka na našom webe a FB stránke, aj nás inštruktorov a personál chráni GDPR. Takisto tieto aktivity narušujú priebeh lekcie a môžete nám veriť, že neustále mierenie objektívom na miesto, kde pracujeme s Vašimi deťmi nám nie je príjemné.   

G A R A N C I A 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť lekcie pre chorobu alebo iný závažný dôvod, garantujeme Vám možnosť nahradenia si max. 2 lekcií s inou - vekovo podobnou skupinou. (pokiaľ existuje)

Nepožadujeme potvrdenie od lekára.

Rodič je povinný oznámiť neprítomnosť najneskôr deň pred lekciou do 20:00 hod. a to buď emailom, alebo formou sms správy. Ak nebude neprítomnosť z akéhokoľvek dôvodu oznámená včas, lekcia sa Vám počíta ako pri Vašej prítomnosti. 

Náhradu je potrebné zrealizovať do 4 týždňov od ukončenia kurzu. Platba za kurz je v tomto prípade nevratná. 

Ak by sa kurz nezrealizoval z dôvodu na strane klubu (napr. veľká porucha na zariadení v strojovni, živelná pohroma a pod.), garantujeme vrátenie platby za kurz.

H Y G I E N A

Hygienické a bezpečnostné zásady uvádzame, vzhľadom na ich dôležitosť, v samostatnej podstránke. Ich dodržiavanie je nevyhnutnou súčasťou každej návštevy v našom klube.

C H O R O B A  a  N E P R Í T O M N O S Ť  I N Š T R U K T O R O V

V prípade choroby inštruktora/inštruktorky Vám zrušenie lekcie oznámime emailom najneskôr deň pred lekciou do 20:00 hod. O náhradnej hodine Vás budeme informovať emailom. 

I N F O R M Á C I E 

Informácie, ktoré nenájdete na webe, poskytujeme priamo v Imperator family clube, alebo telefonicky na čísle: 0905 735 133, najlepšie doobeda medzi 9:00-12:00 hod. Pokiaľ nedvíhame, ozveme sa Vám v najbližšom možnom čase. Imperator family club komunikuje s účastníkmi kurzov prioritne emailom. 

J E D L O

Pre dieťa je vhodný nápoj v umelohmotnej flaši, či drobné jedlo, ktoré je však zakázané konzumovať v miestnosti s bazénom. Po skončení lekcie môže rodič dieťa nakŕmiť vlastným jedlom príp. dojčiť v detskom kútiku. K dispozícii je detská stolička, minikuchynka s drezom a pitnou vodou. Je možný ohrev v horúcej vode. Klub neposkytuje žiadne jedlá ani nápoje. Doporučujeme, aby dieťa nejedlo tesne pred lekciou, vzhľadom na aktívny pohyb vo vode.

K U R Z Y

Kurzy organizujeme v turnusoch. Každý mesiac začína nový turnus. Je možné prihlásiť sa v priebehu mesiaca. 

Lekcie sú naplánované podľa veku dieťaťa, jeho úrovne "plávania" a majú presne stanovený časový rozpis. V naplánovanom čase sa skupina presunie spoločne do bazéna, preto je dôležité, aby nikto nemeškal. 

Už pri plánovaní kurzu doporučujeme uspôsobovať režim dieťaťa doma tak, aby v čase, keď bude chodiť plávať, bolo zamestnané aktívnou činnosťou a práve nespalo.

Každá lekcia je vopred metodicky pripravená a má stanovenú štruktúru. Vzhľadom na pohybovú záťaž, polohovanie a náročnosť cvičení, začiatočníci "plávajú" približne 30 min., doba lekcie sa pokročilým o niečo predlžuje. Posledná časť je venovaná voľnému pohybu. Všetko záleží od veku dieťaťa, jeho pohybových schopností a momentálnej nálady. Zásadne deti nepreťažujeme. Rodič s dieťaťom u nás strávi čas okolo jednej hodiny. 

V rámci kurzov nikdy nespájame v skupine úplných začiatočníkov s pokročilými a to ani v prípade ak by súhlasili ostatní rodičia detí v skupine. 

Rodič nemá kompetenciu zasahovať do zostavovania skupiny - teda žiadať, aby jeho dieťa bolo priradené do už vytvorenej skupiny, o ktorej má vedomosť, alebo ktorú pozná. Jedinou možnosťou, kedy sa dá prihliadnuť na požiadavku, je prípad, kedy sa pred začiatkom kurzu prihlási 2 a viac rodičov v jednom čase, ktorí sa poznajú a požiadajú o spoločné vytvorenie skupiny.  

V ponuke predškolákov máme - 2 kurzy: polovičný (8 lekcií/2mesiace/75€) a celý (16 lekcií/4mesiace/150€). Ak sa po polovičnom kurze rozhodnete pokračovať ďalším polovičným kurzom, negarantujeme následné pokračovanie skupiny v rovnakom zložení (tzn. ak v skupine nezostanú min. 3 deti)


L E K Á R

Nevyžadujeme potvrdenie od lekára, v ktorom súhlasí, že dieťa je zdravé a teda spôsobilé, aby sa kurzu zúčastnilo.  Zodpovednosť za vstup do bazéna a pobyt vo vode preberá v plnej miere rodič a potvrdí ju podpisom čestného vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa. Navštíviť klub môžu iba osoby, ktoré neprejavujú znaky prenosného ochorenia. 

M E T O D I K A

Každá lekcia je vopred metodicky pripravená. Ponuka aktivít a čiností je rozsiahla. Pohybové cvičenia a polohovania sú predkladané deťom formou hier, riekaniek a pesničiek, teda hravým, zrozumiteľným spôsobom pre deti najbližším. Nekladieme vysoké nároky na deti ani na rodičov, citlivo napredujeme a držíme sa hesla: " Robme všetko tak, aby to dieťa chcelo robiť samo! "

"NON CHLORINE POOL" (Bezchlórové bazény)

Pre korekciu niektorých mýtov a zavádzajúcich informácii si dovolíme uviesť aspoň 2 nasledovné:

Bazény s obsahom soli vo vode majú zabezpečenú dezinfekciu vody tzv. elektrolýzou, teda výrobou chlóru v plynnom skupenstve - nejde o bezchlórovo dezinfikovanú vodu, iba o chlór v inom skupenstve ako je kvapalné. Soľ v tejto koncentrácii (10x nižšia ako v mori) nemá liečivé účinky a antiseptické účinky sú minimálne. Klamlivé reklamy niekedy uvádzajú, že ide o non-chlorine bazény s liečivými účinkami. 

Bezchlórová dezinfekcia bazénovej vody (aktívny kyslík, OXA (H2O2) nie sú schopné zabezpečiť dezinfekciu bazénovej vody do takej miery, aby neboli prekročené niektoré z parametrov vo vyhláške č.308/2012, v ktorej je zadefinované aj baby plávanie, alebo aby bola zabezpečná spoľahlivá dezinfekcia vody. Svojími silnými oxidačnými vlastnosťami sú vhodné pre menej zaťažované - rodinné bazény, kde nie je kladený dôraz na mikrobiologickú stránku vody, ale skôr na fyzikálno-chemické parametre a optickú priehľadnosť vody. Ich dezinfekčná schopnosť je však obmedzená. Preto sa dopĺňajú ďalšími - látkami s algicídnymi (protiriasovými) účinkami pod názvom "aktivátory". Algicídy sú však zakázané pre použitie v detských bazénoch a to aj priamo vo vyhláške.  

Je zavádzajúce tvrdiť, že aktívny kyslík, alebo OXA (bez dostatočného obsahu napr. koloidného striebra) majú dezinfekčné účinky, ktoré dokážu byť dostatočným garantom, že sa vo vode nerozmnožia baktérie, vírusy a teda že sú plnohodnotnou náhradou za chlórovú alebo brómovú dezinfekciu. Nie je to ale tak, aj keď by si to mnohí želali a propagujú to tak. 

Treba rozlišovať domáce bazény a vírivky, ktoré využíva iba jedna rodina a bazény, kde plávajú ľudia z niekoľkých rôznych rodín, niekoľkokrát denne a to s bábätkami ! Naša voda je úrovňou dezinfekcie veľmi blízka pitnej vode z vodovodu. 

Máme osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre úpravu bazénových vôd udelenú regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

OSTATNÉ AQUABABY CENTRÁ a KLUBY

Opakovane sa stretávame s tým, že hlavným motivátorom niektorých rodičov prichádzajúcich k nám je cena. Naša cena za 8 lekcií je naozaj veľmi priaznivá, avšak napriek tomu majú na nás niektorí rodičia požiadavky a očakávania, ktoré nie sú postavené na reálnom základe vzhľadom k našej cene. Očakávať alebo žiadať zľavy pri tejto cene kurzu je neadekvátne... Máme iba jednu sprchu, menšiu vstupnú chodbu, naše priestory sú celkovo skôr skromnejšie...Držíme sa zásady: " Luxusná voda pre bábätká je dôležitejšia ako luxusné priestory".

Pokiaľ ste v nejakom Aquababy klube absolvovali niekoľko kurzov po sebe, Vaše dieťatko je zvyknuté na prostredie, inštruktora/inštruktorku s ktorým ste aj Vy boli spokojní a priebeh kurzu sa Vám páčil, zvážte, či je zmena klubu naozaj vhodné riešenie. 

Ideme si vlastnou cestou aj napriek tomu, že máme partnerské Aquababy kluby, s ktorými úzko spolupracujeme, komunikujeme a vymieňame si skúsenosti. Naša voda je však sprístupnená výhradne detičkám a v špičkovej kvalite, naše skupinky sú menšie, ale radosť detičiek vo vode, tá menšia nie je... :-) 

Našou snahou nie je súperiť v konkurenčnom boji a vyrovnať sa ponuke iného Aquababy clubu, kde je napr. priestor štedrejší alebo iné vybavenie (logicky vyššia cena za kurz). Preberať zvyklosti iných klubov nemáme v pláne, máme vlastnú náplň a predstavu. Myslite na to prosím pri pláne zmeniť svoj doterajší aquababy klub.

P A R K O V A N I E

Klub má vlastné parkovisko s kapacitou - 5 parkovacích miest. Po príchode zaparkujte na parkovisku tak, aby zostalo miesto aj pre ďalšie autá, ktoré prídu po vás. Dodržujte prosíme časový rozvrh - na lekciu je vhodné prísť max. 15 min. pred jej začatím, nie skôr (začiatok lekcie myslíme vstup do bazéna), inak neostáva časový priestor skupine pred vami, aby uvolnila parkovacie miesto. 

V žiadnom prípade neparkujte pred ostatnými rodinnými domami.  

R E Z E R V Á C I A   M I E S T A  v  K U R Z E

Pokiaľ sa rozhodnete navštevovať náš klub, je potrebné si zarezervovať miesto v skupine (cez formulár na našom webe, nie cez FB, email ani telefonicky) vhodnej pre Vaše dieťatko. Baby kurzy prebiehajú počas pracovných dní doobeda a predškoláci poobede po 16:00 hod. Pokiaľ máte nejaké časové obmedzenie, napíšte nám prosím do správy, kedy sa kurzu zúčastniť nemôžete. Pomôže nám to pri zostavovaní rozvrhov. 

1. V prípade ak Vaše dieťatko nevieme zaradiť do nejakej skupiny, budeme Vás o tom neodkladne informovať a nebudeme Vás vyzývať k zaplateniu zálohy.  V tomto prípade Vám ostáva iba počkať...

2. Ak sa vhodná skupina vytvára a zaradenie je možné, pošleme Vám výzvu na zaplatenie zálohovej - rezervačnej platby 15€, ktorú prosíme uhraďte čo najrýchlejšie. Doplatok 60€ uhraďte najneskôr do uzávierky prihlasovania. Po úhrade zálohy získa Vaše dieťa rezerváciu v skupine. Ak sa prihlasujete tesne pred uzávierkou, doporučujeme uhradiť celú sumu vo výške 75€.

V momente uzávierky obdržíte od nás email s inštrukciami týkajúcimi sa kurzu. 

V prípade, ak nebude uhradený doplatok do tohto termínu, nemôžete sa zúčastniť kurzu a záloha 15€ Vám nebude vrátená. 

Nie je v našich možnostiach Vás informovať v každom kroku, ale pokiaľ si chcete preveriť prijatie platby za rezerváciu, kľudne nám zavolajte.

Ak sa Vám neozývame po tom, čo ste uhradili zálohu 15€, znamená to, že je všetko v poriadku a skontaktujeme Vás po uzávierke prihlasovania na aktuálny turnus. 

Žiadame Vás, aby ste si dôkladne zvážili či Vám nič nebráni, aby ste na kurz nastúpili.

napr. plánované očkovanie dieťatka, dovolenka, odmietanie dieťaťa nastúpiť na kurz plávania

Skladanie rozvrhu nás stojí nemalé úsilie a množstvo času. Vaše náhle rozhodnutie nenastúpiť na kurz, alebo nezaplatiť doplatok za kurz má priamy dopad aj na ostatných prihlásených už v zloženej skupine!  

V tomto prípade si vyhradzujeme právo neprijať v budúcnosti od tejto osoby prihlášku na kurz plávania. 

S C H O P N O S T I

Urýchľuje pohyb vo vode duševný a motorický vývin dieťaťa ?

Na základe spolupráce mnohých klubov s lekármi potvrdzujeme stanovisko, že plávanie rozvíja pohybový a duševný potenciál dieťaťa. Nejde tu však o urýchlenie vývoja, ale o rozvinutie aj takých schopností, ktoré by sa bez vhodne podnetných lekcií plávania u dieťaťa nerozvinuli.

T Y K A N I E

V klube si všetci tykáme.  :-) 

U K Á Ž K O V Á    H O D I N A  

Neposkytujeme ukážkové hodiny, ani platené. Pokiaľ ste zvedaví, ako vyzerá lekcia plávania u nás, jedinou možnosťou je prísť sa pozrieť na prebiehajúcu lekciu nejakej skupiny pohľadom z aklimatizačnej miestnosti do bazéna. V tomto prípade je však potrebný súhlas všetkých osôb v bazéne. 

V Y B A V E N I E  a  K V A L I T A

Náš hrací kútik je certifikovaný pre použitie v detských kolektívoch. Hračky sú prevažne z dreva a bezpečné. V minikuchynke je k dispozícii automat na horúcu alebo vriacu vodu do 3 sekúnd po stlačení tlačidla a taktiež minichladnička. Šatňové skrinky sú vhodné špeciálne pre predškolákov svojou farebnosťou a primeranou výškou. V rámci klubu máme špeciálnu miestnosť, kde môžu mamičky v prípade záujmu vymasírovať alebo nakrémovať svoje bábätko. Naša sauna je výborná pre vyhriatie detičiek po plávaní. 

Z O D P OV E D N O S Ť

Pri plávaní predškolákov zodpovedáme za deti iba v momente, kedy je dieťa v bazéne. Pri odchode z bazéna na WC (po vykonaní potreby je nevyhnutné opätovné oprchovanie dieťaťa pred návratom do bazéna, čo zabezpečí rodič alebo doprovod dieťaťa), do sprchy alebo šatní za dieťa v plnej miere zodpovedá rodič resp. doprovod.

Pri baby plávaní (žubrienky, žabky a rybky) nie je rodič zbavený zodpovednosti za svoje dieťa počas celého kurzu ani v bazéne (ukĺznutie na podlahe, v sprche, popálenie saunovými kameňmi v saune atď.) Organizátor kurzu je iba inštruktorom, ktorý dáva pokyny rodičom.


ZA POLOVICOU a na Z Á V E R

Za polovicou kurzu (po 4 lekciách) sa pýtame účastníkov aktuálneho kurzu, či majú záujem pokračovať v plávaní a dávame tak možnosť ponechať termín aj osadenstvo skupiny tak, ako si zvykli  - samozrejme ak je možné dodržať min. počet osôb v skupine. Rozhodnutie je na Vás.

Na záver prajeme rodičom, aby sa vedeli vždy správne rozhodnúť, aké aktivity vyberú pre svoje dieťa. Aktívny pohyb je dôležitý, pre dieťa prirodzený a v spojení s vodným prostredím prináša so sebou výnimočné emócie, chvíle na ktoré sa len tak ľahko nezabúda.

Keď sa smeje dieťa, smeje sa celý svet...