Pravidlá klubu 


A B E C E D A    N A Š I C H    P R A V I D I E L


B A Z É N

Veľkosť bazéna je 5,5 x 3 m a hĺbka vody 130 cm a má lavicu na sedenie. Voda je neustále filtrovaná a bazén je plne automaticky riadený. Dezinfikujeme nielen bazénovú vodu, ale aj filtračnú náplň a potrubný systém. Teplota vody je 32 °C. Voda je špeciálne upravovaná pre bábätká a nie je prístupná verejnosti. Vzorky našej bazénovej vody pravidelne zasielame do laboratória na testy. Eliminujeme tým riziko zápalov očných spojiviek, stredného ucha, hnačiek alebo kožných problémov.  Ako bezchlórovú podporu využívame výkonnú UV - lampu, ktorá zabezpečuje ničenie choroboplodných zárodkov a umožňuje nám znížiť dávkovanie bazénovej chémie až o 50%. 

Máme spôsobilosť na úpravu bazénovej vody vydanú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Dodržujeme vyhlášku č.308/2012 týkajúcu sa podmienok plávania detí.

Č I S T O T A

Čistote a hygiene venujeme mimoriadnu pozornosť. 

Hygienické a bezpečnostné zásady uvádzame, vzhľadom na ich dôležitosť aj v samostatnej podstránke. Ich dodržiavanie je nevyhnutnou súčasťou každej návštevy v našom klube. Klub je neustále udržiavaný v čistote a pravidelne dezinfikovaný. Používame vysoko účinné dezinfekčné prostriedky a prostriedky na zabezpečenie čistoty priestorov, pomôcok na plávanie a hračiek. No i napriek tomu žiadame rodičov o dodržiavanie hygienických a bezpečnostných zásad, čím sami prispejú k čistote a poriadku, a teda aj celkovej spokojnosti účastníkov kurzov. 

DOJČENIE

Dojčiť dieťatko je možné v samostatnej miestnosti vedľa šatne, alebo v detskom kútiku. 

D I E Ť A

Každé dieťa vstupuje do bazéna v sprievode jedného rodiča. Lekcie sa môže zúčastniť aj iný rodinný príslušník - ako pozorovateľ v aklimatizačnej miestnosti. Návštevu treba vopred ohlásiť inštruktorovi.

E-MAIL

Je u nás preferovaným typom komunikácie. Všetky dôležité informácie, ktoré vám budeme posielať budú e-mailom, preto je vo vašom záujme skontrolovať si, či ste uviedli správny email a pravidelne si poštu vo svojej schránke kontrolovať. 

F I N A N C I E - C E N A

Kurz (8 lekcií 1x týždenne) - 75,- €. 

(Ceny sú platné od marca 2019 a zahŕňajú dvoch účastníkov - rodiča a dieťa pri baby plávaní.  V prípade predškolákov iba dieťa.)

Detaily týkajúce sa zálohy pre rezerváciu nájdete pod písmenom "R" - rezervácia miesta v kurze.

Platby sa realizujú na klubové číslo účtu vo Fio banke:

bankový účet: IBAN: SK3483300000002501195212 - Fio banka SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Úhradou vyjadrujete zároveň súhlas s našimi pravidlami týkajúcimi sa kurzov. 

F O T E N I E  a  K A M E R O V A N I E

Radi by ste vlastnili na pamiatku fotografie Vášho dieťatka z bazéna?

Spôsoby, akým sa k nim viete dostať je niekoľko:

1.  Pred prvou lekciou obdržíte "Čestné prehlásenie", ktorého súčasťou je aj otázka, či súhlasíte s vyhotovením niekoľkých fotografií Vás a Vášho dieťatka na prezentačné účely klubu. V prípade súhlasu Vám ZDARMA po skončení kurzu (nahradené aj chýbajúce max. 2 absencie) zašleme 3 fotografie emailom. Je to najľahšia a najjednoduchšia možnosť, nemusíte nič organizovať, platiť ani zabezpečovať.

2. Pokiaľ niekto z Vašej skupiny vlastní vodotesný fotoaparát, môže si ho priniesť na poslednú lekciu a požiadať inštruktora(ku) o záber pred alebo po lekcii podľa Vašej dohody v skupine. (individuálne, alebo spoločné foto)

Vyhotovovanie videozáznamov z plávania je momentálne pozastavené. (pre turnus nov.-dec.2019) Prebieha jedine pre tých plávajúcich, ktorí si videozáznam z plávania objednali vopred. (spolu s prihláškou pre turnus sept. - okt.) 

Lekcie s inštruktormi v bazéne podliehajú autorským právam a tiež GDPR. (ako aj fotografie, na ktorých ste Vy a Vaše dieťa). Z toho dôvodu fotografovanie a vyhotovovanie video záznamov z aktivít v bazéne vlastným mobilom, fotoaparátom alebo kamerou v klube nie je povolené, čo Vám pripomína aj nálepka na skle pri bazéne. Tak ako sa Vás korektne pýtame my v čestnom prehlásení, či súhlasíte so zverejnením fotografií Vás a Vášho dieťatka na našom webe a FB stránke, aj nás inštruktorov a personál chráni GDPR. Takisto tieto aktivity narušujú priebeh lekcie a môžete nám veriť, že neustále mierenie objektívom na miesto, kde pracujeme s Vašimi deťmi nám nie je príjemné.   

G A R A N C I A 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť lekcie pre chorobu alebo iný závažný dôvod, garantujeme Vám možnosť nahradenia si max. 2 lekcií s inou - vekovo podobnou skupinou. (pokiaľ existuje)

Nepožadujeme potvrdenie od lekára.

Rodič je povinný oznámiť neprítomnosť najneskôr deň pred lekciou do 17:00 hod.  emailom. Ak nebude neprítomnosť z akéhokoľvek dôvodu oznámená včas, lekcia sa Vám počíta ako pri Vašej prítomnosti. 

Náhradu je potrebné zrealizovať do 4 týždňov od ukončenia kurzu. Platba za kurz je v tomto prípade nevratná. 

Ak by sa kurz nezrealizoval z dôvodu na strane klubu (napr. veľká porucha na zariadení v strojovni, živelná pohroma a pod.), garantujeme vrátenie platby za kurz.

C H O R O B A  a  N E P R Í T O M N O S Ť  I N Š T R U K T O R O V

V prípade choroby inštruktora/inštruktorky Vám zrušenie lekcie oznámime emailom najneskôr deň pred lekciou do 20:00 hod. O náhradnej hodine Vás budeme informovať emailom. 

I N F O R M Á C I E 

Informácie, ktoré nenájdete na webe, poskytujeme priamo v Imperator family clube, alebo telefonicky na čísle: 0905 735 133, najlepšie doobeda medzi 9:00-12:00 hod. Pokiaľ nedvíhame, napíšte nám email !  Imperator family club komunikuje s účastníkmi kurzov prioritne emailom. 

Všetky dôležité oznamy máme zverejnené na informačnej tabuli v klube. 

J E D L O

Pre dieťa je vhodný nápoj v umelohmotnej flaši, či drobné jedlo, ktoré je však zakázané konzumovať v miestnosti s bazénom. Po skončení lekcie môže rodič dieťa nakŕmiť vlastným jedlom príp. dojčiť v detskom kútiku. K dispozícii je detská stolička, minikuchynka s drezom a pitnou vodou. Je možný ohrev v horúcej vode. Klub neposkytuje žiadne jedlá ani nápoje. Doporučujeme, aby dieťa nejedlo tesne pred lekciou, vzhľadom na aktívny pohyb vo vode.

K U R Z Y

Kurzy organizujeme v turnusoch. Zvyčajne každý mesiac príp. dva začína nový turnus. 

Už pri plánovaní kurzu doporučujeme uspôsobovať režim dieťaťa doma tak, aby v čase, keď bude chodiť plávať, bolo zamestnané aktívnou činnosťou a práve nespalo.

Rodič nemá kompetenciu zasahovať do zostavovania skupiny - teda žiadať, aby jeho dieťa bolo priradené do už vytvorenej skupiny, o ktorej má vedomosť, alebo ktorú pozná. Jedinou možnosťou, kedy sa dá prihliadnuť na požiadavku, je prípad, kedy sa pred začiatkom kurzu prihlási 2 alebo viac rodičov v jednom čase (najlepšie v jednom dni), ktorí sa poznajú a požiadajú o spoločné vytvorenie skupiny.  

L E K Á R

Nevyžadujeme potvrdenie od lekára, v ktorom súhlasí, že dieťa je zdravé a teda spôsobilé, aby sa kurzu zúčastnilo.  Zodpovednosť za vstup do bazéna a pobyt vo vode preberá v plnej miere rodič a potvrdí ju podpisom čestného vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa. Navštíviť klub môžu iba osoby, ktoré neprejavujú znaky prenosného ochorenia. 

OSTATNÉ AQUABABY CENTRÁ a KLUBY

Pokiaľ ste v nejakom Aquababy klube absolvovali niekoľko kurzov po sebe, Vaše dieťatko je zvyknuté na prostredie, inštruktora/inštruktorku s ktorým ste aj Vy boli spokojní a priebeh kurzu sa Vám páčil, zvážte, či je zmena klubu naozaj vhodné riešenie. 

Ideme si vlastnou cestou aj napriek tomu, že máme partnerské Aquababy kluby, s ktorými úzko spolupracujeme, komunikujeme a vymieňame si skúsenosti. Naša voda je však sprístupnená výhradne detičkám a v špičkovej kvalite, naše skupinky sú menšie, ale radosť detičiek vo vode, tá menšia nie je... :-) 

Našou snahou nie je súperiť v konkurenčnom boji a vyrovnať sa ponuke iného Aquababy clubu, kde je napr. priestor štedrejší alebo iné vybavenie (logicky vyššia cena za kurz). Preberať zvyklosti iných klubov nemáme v pláne, máme vlastnú náplň a predstavu. Myslite na to prosím pri pláne zmeniť svoj doterajší aquababy klub.

P A R K O V A N I E

Klub má vlastné parkovisko s kapacitou - 5 parkovacích miest. Po príchode zaparkujte na parkovisku tak, aby zostalo miesto aj pre ďalšie autá, ktoré prídu po vás. Dodržujte prosíme časový rozvrh - na lekciu je vhodné prísť max. 15 min. pred jej začatím, nie skôr (začiatok lekcie myslíme vstup do bazéna), inak neostáva časový priestor skupine pred vami, aby uvolnila parkovacie miesto. 

V žiadnom prípade neparkujte pred ostatnými rodinnými domami.  

R E Z E R V Á C I A   M I E S T A  v  K U R Z E

Pokiaľ sa rozhodnete navštevovať náš klub, je potrebné si zarezervovať miesto v skupine (cez formulár na našom webe, nie cez FB, email ani telefonicky) vhodnej pre Vaše dieťatko. Po rezervácii Vám zašleme email s potvrdením, že sme obdržali Vašu prihlášku. Baby kurzy prebiehajú počas pracovných dní o 9:00 a 11:00  a predškoláci poobede od 16:00 a od 17:00. Pokiaľ máte nejaké časové obmedzenie, napíšte nám prosím do správy, kedy sa kurzu zúčastniť nemôžete. Pomôže nám to pri zostavovaní rozvrhov a vyhneme sa zbytočnej práci s rozvrhom, ktorý Vám nebude vyhovovať.

1. V prípade, ak Vaše dieťatko nevieme zaradiť do nejakej skupiny, budeme Vás o tom neodkladne informovať a nebudeme Vás vyzývať k platbe. V tomto prípade Vám ostáva iba počkať...

2. Ak sa vhodná skupina vytvára a zaradenie je možné, pošleme Vám ďalší email - výzvu na zaplatenie kurzu spolu s faktúrou. Úhradu zrealizujte najneskôr do 7 dní. 

V prípade, ak nebude uhradená platba za kurz do tohto termínu, vaša prihláška bude vyradená z evidencie. Pri tvorbe rozvrhu s ňou už nebudeme počítať. 

Po pripísaní platby za kurz na bankový účet klubu dostanete emailom potvrdenie o prijatí platby a neskôr pokyny týkajúce sa kurzu. 

Kurz sa dá zrušiť výhradne z vážnych zdravotných dôvodov, avšak vrátená Vám bude platba za kurz znížená o rezervačný poplatok vo výške 15€.  Nie je v našich možnostiach hľadať za vás nového účastníka a kurz musí so svojimi všetkými prevádzkovými nákladmi pokračovať ďalej aj bez vašej účasti.

Žiadame Vás, aby ste si dôkladne zvážili, či Vám nič nebráni, aby ste na kurz nastúpili.

napr. plánované očkovanie dieťatka, dovolenka, odmietanie dieťaťa nastúpiť na kurz plávania alebo byť v bazéne bez rodiča...

Skladanie rozvrhu nás stojí nemalé úsilie a množstvo času. Vaše náhle rozhodnutie nenastúpiť na kurz,  má priamy dopad aj na ostatných prihlásených už v zloženej skupine!  

V tomto prípade si vyhradzujeme právo neprijať v budúcnosti od tejto osoby prihlášku na kurz plávania. 

T Y K A N I E

V klube si všetci tykáme.  :-) 

Z O D P OV E D N O S Ť

Pri plávaní predškolákov zodpovedáme za deti iba v momente, kedy je dieťa v bazéne. Pri odchode z bazéna na WC (po vykonaní potreby je nevyhnutné opätovné oprchovanie dieťaťa pred návratom do bazéna, čo zabezpečí rodič alebo doprovod dieťaťa), do sprchy alebo šatní za dieťa v plnej miere zodpovedá rodič resp. doprovod.

Pri baby plávaní nie je rodič zbavený zodpovednosti za svoje dieťa počas celého kurzu ani v bazéne (ukĺznutie na podlahe, v sprche, popálenie saunovými kameňmi v saune atď.) Organizátor kurzu je iba inštruktorom, ktorý dáva pokyny rodičom.