Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

K spracovaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme a všetky osoby, ktoré prídu do styku s údajmi zo strany prevádzkovateľa sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaný mlčanlivosťou. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov a to emailom, písomne alebo osobne. 

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Imperator club IČO: 50 70 97 55 DIČ: 21 20 51 98 19

ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Lehota 782, 951 36

e-mail: imperatorclub@yahoo.com

telefón: 0905 735 133

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej fyzickej osobe. 

Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden, či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 

4. OZ vymenovalo zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov - Ing. Martin Bryndza

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. OZ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré získal na základe registrácie v OZ Imperator club.  Nimi sú meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt a emailová adresa. 

2. OZ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nutné pre registráciu v OZ.  

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

* proces registrácie medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

* oprávnený záujem OZ na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie klubových oznamov a newslettrov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

* sledovanie návštevníkov z dôvodu dosledovania možných kontaktov v prípade výskytu ochorenia COVID-19

* Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newslettrov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je 

* vybavenie Vašej rezervácie klubových priestorov a výkon práv a povinností vyplývajúcich z členstva v OZ medzi Vami a prevádzkovateľom; pri registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie registrácie (meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt a emailová adresa), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre proces registrácie a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vykonať ani rezerváciu klubových priestorov.

* zasielanie klubových oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

3. Zo strany OZ nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doby uchovávania osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

* po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vypývajúcich z členstva v OZ, teda vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z členstva (po dobu 5 rokov od ukončení členstva, napr. po dobe 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu napr. kvôli daňovej kontrole).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov alebo skončení členstva v OZ alebo po zrušení prvotnej registrácie OZ osobné údaje skartuje a vymaže.

V. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

* právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

* právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,    člen klubu si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť pri každej návšteve Imperator clubu.

* právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

* vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

* právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

* právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu  alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. OZ prehlasuje, že prijalo všetky vhodné technické a a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. OZ prijalo technické opatrenia k zabezpečeniu úložísk osobných údajov v listinnej podobe - uloženie v trezore.

3. OZ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním prihlášky z internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

3. OZ je oprávnené tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/a.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018